Jak wygląda przebieg procesu frankowego w sądzie?

Zapewne po wyroku TSUE szukają Państwo pomocy dla frankowiczów, aby unieważnić umowę kredytową we frankach szwajcarskich lub uzyskać korzystny wyrok w sprawie frankowej poprzez odfrankowienie kredytu.  Zdaniem Kancelarii Legatuum, zastanawiając się nad rozpoczęciem postępowania w sprawie kredytu walutowego, z pewnością chcielibyście Państwo wiedzieć, jak takie postępowanie wygląda w praktyce.

Według prawników Kancelarii Legatuum sprawę frankową można podzielić na 3 etapy.

Etap pierwszy rozpoczyna się od zgromadzenia dokumentów – umowy kredytowej, aneksów. Te dokumenty najpewniej posiadają Państwo w domu. Część dokumentów, takich jak: zaświadczenia dotyczące wypłaconej kwoty, spłatach, zastosowanym kursie waluty należy uzyskać poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do banku.  Dokumenty te może uzyskać w Państwa imieniu Kancelaria.

Po analizie zgromadzonych dokumentów Kancelaria przygotuje pozew, co trwa zwykle 2-3 tygodnie. Etap ten kończy się wniesieniem pozwu do Sądu, co wiąże się z poniesieniem opłaty sądowej w wysokości 1000 złotych.

Etap drugi to postępowanie przed Sądem I instancji, w toku którego wyznaczane są zwykle dwie rozprawy. Najczęściej, choć nie zawsze Sąd dopuszcza dowód z opinii biegłego do dokonania wyliczeń związanych z odfrankowieniem kredytu. Na tym etapie należy przygotować się na poniesienie kosztów zaliczki na poczet opinii biegłego w wysokości zwykle 1000 zł – 2000 zł. Etap ten kończy się wyrokiem Sądu I instancji.

Etap trzeci to postępowanie odwoławcze, w którym Sąd odwoławczy rozpoznaje apelację do wyroku Sądu I instancji. Zwykle jest to apelacja banku od niekorzystnego rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nieważności lub odfrankowieniu umowy, ale w przypadku nie do końca satysfakcjonującego wyroku może być to również apelacja kredytobiorcy. Ten etap kończy się najczęściej na wyznaczeniu jednej rozprawy, na której Sąd odwoławczy wydaje prawomocny wyrok do którego Bank musi się zastosować.

Masz kredyt we frankach?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram